English
שירותי החברה

ארגון ושיטות  

 בחינה ארגונית ותפעולית
חברת בנטו יועצים מבצעת בחינה של תהליכי העבודה בארגון על מנת לאתר צווארי בקבוק וחסמים אחרים, כדוגמת כפילויות. על סמך תוצאות הבחינה אנו מנסחים הצעות לשינויים הנחוצים ליצירת דינאמיקות חדשות בארגון. אלו יביאו לשרידות גבוהה ולהתחזקות בסביבה התחרותית.

 מדדי איכות ותפעול
אנו מייחסים חשיבות רבה לקביעת מדדים לביצועי הארגון. מדדים אלו יאפשרו בקרה ושיפור ההתייעלות בהמשך. מדדי האיכות אמורים להיות ברורים וממוקדים ככל שניתן, על מנת להביא לתוצאות מוכחות בשטח.

 הגדרת תפקידים
בנטו יועצים כורכת את עבודת הייעוץ הארגוני בהגדרת תפקידים ברורה לעובדים. מהגדרת התפקיד נובעת, בין היתר, גם חלוקת האחריות והסמכות בין העובדים. החלוקה מבוצעת בתיאום עם המנהלים ובשיתוף העובדים, כדי להבטיח במידת האפשר את יישומה בפועל.

 תקינת כוח אדם
במקרים הנדרשים, ובמיוחד בארגונים גדולים, אנו מבצעים תקינה של כוח האדם למחלקות השונות.
תקינה זו מבוססת על בחינת היקפי העבודה, מורכבותה ואופייה.
לרשימת שירותי החברה
 
"ממה שאתה רוצה ללמוד ולהכיר היטב אתה חייב להתרחק, לפחות לזמן מה. רק כשמשקיפים על העיר ממרחקים מבחינים היטב במגדליה הגבוהים המתנשאים מעל בתיה." פרידריך ניטשה
עבודות חברת בנטו בוצעו בצורה מקצועית נאותה תוך הקפדה על איכות הביצוע והשירות ולשביעות רצוני המלאה. הריני ממליץ עליהם לביצוע עבודות נוספות בתחום זה.

שלמה ברימן
מ"מ סמנכ"ל תכנון, תפעול ומערכות מידע
רשות הנמלים והרכבות
(אפריל 2003)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר